הערכות לקראת תום שנת המס 2015 – עצמאים

עם סיום שנת המס 2015 הננו מתכבדים לפרט בזאת מידע, דגשים ופעולות לביצוע כדלקמן:  מועד הגשת הדין וחשבון: את הדוחות יש להגיש עד 31 במאי 2016. במקרים מיוחדים ניתן לבקש ארכה להגשת הדוח בהתאם להסדר שנחתם בין נציבות מס הכנסה ולשכת רואי החשבון בישראל. עוסק פטור נדרש לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו בשנת 2015 עד ליום 31 בינואר […]


שינוי שיעור המע"מ מ 18% ל 17%

פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון) התשע"ה -2015. בגדרו של הצו נקבע כי החל מיום 1 באוקטובר 2015 שיעור המע"מ על עסקאות ועל יבוא טובין יהיה 17%. מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.


הרחבת אוכלוסיית העוסקים החייבים בדיווח מפורט למע"מ

החל מתקופת הדיווח המתייחסת לחודש יולי 2015, חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 1.5 מליון ש"ח, יחוייבו בהגשת דיווח מפורט למע"מ (נזכיר כי עד לתקופת דיווח זו חובת הדיווח המפורט חלה רק על חברות שמחזור עסקאותיהן עלה על 2 מליון ש"ח). בכל הנוגע לעוסקים יחידים לא חל כל שינוי וחובת הדיווח המפורט תמשיך לחול במקרים בהם מחזור […]


הגדלת שעור מס הרכישה החל ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה

ביום 23 ביוני 2015 פורסמה הוראת שעה הקובעת כי החל מיום 24 ביוני 2015 ועד ליום 31 בדצמבר 2020 יוגדלו שעורי מס הרכישה החל ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה. בהתאם להוראת השעה שעור המס שיחול ברכישת דירה כאמור יהא 8% על חלק השווי שעד 4,800,605 ש"ח ו 10% על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח. […]


מידע ופעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים ביום 31 בדצמבר 2014

להלן דגשים, מידע ופעולות שיש לבצע לקראת תום שנת המס 2014:  1.     סגירת ספרים ופנקסים מומלץ לסגור את כל הפנקסים שנוהלו עבור שנת 2014 ולפתוח חדשים החל מיום 1 בינואר 2015 (ספר קופה, פנקסי חשבוניות, פנקסי צ'קים וכו').  2.     בנקים וכספים  להפקיד בבנק בסוף יום 31 בדצמבר 2014 את כל יתרת הכספים הנמצאים בקופה. לספור את […]


הערכות לקראת תום שנת המס 2014 – עצמאים

עם סיום שנת המס 2014 הננו מתכבדים לפרט בזאת מידע, דגשים ופעולות לביצוע כדלקמן:  מועד הגשת הדין וחשבון: את הדוחות יש להגיש עד 31 במאי 2015. במקרים מיוחדים ניתן לבקש ארכה להגשת הדוח בהתאם להסדר שנחתם בין נציבות מס הכנסה ולשכת רואי החשבון בישראל. תשומת לב כי הפטור מהגשת דוח שנתי צומצם באופן בו כל יחיד (או בן […]


שינויים בנוגע לנקודות זיכוי לעובדים זרים

בחודש אוקטובר 2014 פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) התשע"ה – 2014, אשר במסגרתן שונו כללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים.עם כניסת התקנות החדשות לתוקף, ביום 1 בינואר 2015, יבוטלו כללי מס הכנסה אשר העניקו 2.25 נקודות זיכוי בחישוב המס על הכנסתו של "תושב חוץ זכאי" (תושב חוץ אשר שהייתו והעסקתו בישראל מותרות על […]


עדכון בדבר חובת הגשת דוח מס ליחיד לשנת 2013

ביום 7 באוגוסט 2014 אושר תיקון לתקנות מס הכנסה אשר צמצם את התנאים לקבלת פטור מהגשת דוח שנתי ליחידים החל משנת המס 2013.בהתאם לתיקון, יחיד או בן זוגו, אשר הכנסתם החייבת בשנת 2013 עלתה על סך 811,560 ש"ח ו/או שמחזור המכירות שלהם מניירות ערך הנסחרים בבורסה עלה על סכום זה, לא יוכלו עוד להנות מפטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה אף […]


סיוע בקליטת עובדים בעלי שכר גבוה באזורי עדיפות לאומית

ביום 9 באפריל 2014, פרסם משרד הכלכלה תכנית חדשה שמטרתה להגביר את שעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית ולעודד יצירת משרות בשכר גבוה באזורים אלה, זאת באמצעות סיוע למשקיעים המעוניינים להקים או להרחיב מיזמים בשכר גבוה או להעתיקם לשם. התכנית החדשה מתמקדת בשני מסלולי סיוע: מסלול שכר גבוה מסלול חברות סייבר התכנית מיועדת לחברות אשר התאגדו בישראל […]


הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) – דגשים לחקלאים

לאחרונה התרבו הביקורות הנערכות על ידי מס הכנסה במגזר החקלאי והוחמרו הסנקציות כנגד חקלאים שאינם מקפידים על קיום ההוראות. בהתאם לכך, הננו מפנים את תשומת הלב להוראות מס הכנסה  (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973 בכלל ולתוספת י"ב – ניהול פנקסי חשבונות בידי חקלאים בפרט. הננו מזכירים ומציינים כי ההוראות האמורות כוללות, בין היתר ובנוסף להנחיות אחרות, […]


פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273