חובת הצהרה של חייב ב"מס ריבוי דירות" עד ליום 31 במרץ 2017

בהמשך למבזק קודם שפרסמנו בנוגע לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז–2016, הרינו מעוניינים להפנות את תשומת הלב למספר הוראות אשר נקבעו בנוגע להטלת "מס ריבוי דירות".ברצוננו להדגיש כי בהתייחס לשנת המס 2017, יחיד החייב במס ריבוי דירות, נדרש להגיש לרשות המסים עד ליום 31 במרץ 2017, הצהרה בדבר הדירות שבבעלותו […]


חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו – 2018) התשע"ז-2016

ביום 1 בינואר 2017 נכנסו לתוקפם שינויים ותיקונים בדיני המס, כפי שאושר לאחרונה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו – 2018) התשע"ז-2016 (להלן: "החוק"). במבזק זה נסקור, בראשי פרקים, מספר שינויים משמעותיים אשר אושרו במסגרת החוק האמור: שינויים בשיעורי המס לחברות ויחידים שיעור מס חברות יעמוד על 24% […]


מידע ופעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים ביום 31 בדצמבר 2016

להלן דגשים, מידע ופעולות שיש לבצע לקראת תום שנת המס 2016: 1.     סגירת ספרים ופנקסים מומלץ לסגור את כל הפנקסים שנוהלו עבור שנת 2016 ולפתוח חדשים החל מיום 1 בינואר 2017 (ספר קופה, פנקסי חשבוניות, פנקסי צ'קים וכו').  2.     בנקים וכספים  להפקיד בבנק בסוף יום 31 בדצמבר 2016 את כל יתרת הכספים הנמצאים בקופה. לספור את […]


הערכות לקראת תום שנת המס 2016 – עצמאים

לקראת סיום שנת המס 2016 הננו מתכבדים לפרט בזאת מידע, דגשים ופעולות לביצוע כדלקמן:  מועד הגשת הדין וחשבון: את הדוחות יש להגיש עד 31 במאי 2017. במקרים מיוחדים ניתן לבקש ארכה להגשת הדוח בהתאם להסדר שנחתם בין נציבות מס הכנסה ולשכת רואי החשבון בישראל. עוסק פטור נדרש לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו בשנת 2016 עד ליום 31 […]


שידור טופס 126 לביטוח לאומי

מעסיקים יקרים, החל משנת 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון טופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת. מבנה הקובץ לדיווח יהיה זהה למבנה הקובץ במס הכנסה. הדיווח יתבצע בשלושה מועדים כמפורט להלן: עד יום 18 ביולי בכל שנה – לגבי החודשים ינואר […]


צו הרחבה בענף החקלאות

  מצורף בזאת צו ההרחבה בענף החקלאות. לצד הצו בנוסחו המלא, מצורפת גם תמצית בדבר עיקרי ההוראות שנקבעו בצו זה. מודגש בזאת כי מדובר בתמצית בלבד וכי אין להתייחס לדברים כ"חוות דעת מקצועית". עוד יודגש כי על המעסיק לעקוב אחר הוראות החוק המתעדכנות מעת לעת. בנוסף, מצורף גיליון עבודה המשמש לריכוז הנתונים הנדרשים לצורך הכנת תלושי השכר. יודגש כי […]


ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות

ביום 8 בפברואר 2016 אושר תיקון לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) . במסגרת התיקון נקבע כי ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות יעמוד על שיעור של 0% בתקופה שמיום 1 בינואר 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2020.   מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד […]


תיקון "חוק האנג'לים" – השקעה בחברות ישראליות עתירות מו"פ

ביום 20 בינואר 2016 פורסם תיקון להוראת השעה המכונה "חוק האנג'לים". להזכירכם, "חוק האנג'לים" מאפשר ליחיד לנכות כהוצאה לצרכי מס, במשך שלוש שנים וכנגד כל הכנסה חייבת, את עלות השקעתו בחברות ישראליות עתירות מו"פ העונות להגדרת "חברת מטרה", זאת בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו ועד לתקרת השקעה מזכה בסך 5 מליון ש"ח. מאחר והוראת השעה המקורית לא השיגה את מטרתה, פורסם התיקון […]


הארכת הפטור מתשלום תמלוגים למדען הראשי לחברות מתחומי התעשייה המסורתית

הפטור מתשלום תמלוגים, בגין מענקים שהתקבלו מהמדען הראשי במסגרת חוק המו"פ, הוארך ויחול ביחס לבקשות אשר יוגשו עד ליום 31 בדצמבר 2016. הפטור האמור מוענק לחברות אשר הוכרו כמשתייכות לענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית כהגדרתן על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואשר עומדות בתנאים נוספים כדלקמן: היקף הוצאות המו"פ של התאגיד, בשנה שקדמה להגשת הבקשה, אינו […]


מידע ופעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים ביום 31 בדצמבר 2015

להלן דגשים, מידע ופעולות שיש לבצע לקראת תום שנת המס 2015: 1.     סגירת ספרים ופנקסים מומלץ לסגור את כל הפנקסים שנוהלו עבור שנת 2015 ולפתוח חדשים החל מיום 1 בינואר 2016 (ספר קופה, פנקסי חשבוניות, פנקסי צ'קים וכו').  2.     בנקים וכספים  להפקיד בבנק בסוף יום 31 בדצמבר 2015 את כל יתרת הכספים הנמצאים בקופה. לספור את […]


פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273