מידע ופעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים ביום 31 בדצמבר 2018

להלן דגשים, מידע ופעולות שיש לבצע לקראת תום שנת המס 2018: 1.     שעורי המס – מידע כללי שעור מס החברות החל משנת 2018 ואילך הנו 23%. שעור המס השולי המרבי החל על יחידים הנו 47%. שעור המס על הכנסות ריאליות מריבית, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך סחירים הנו 25% או 30% ככל שמדובר בבעל מניות מהותי. על הכנסות […]


הערכות לקראת תום שנת המס 2018 – עצמאים

לקראת סיום שנת המס 2018 הננו מתכבדים לפרט בזאת מידע, דגשים ופעולות לביצוע כדלקמן:  מועד הגשת הדין וחשבון: את הדוחות יש להגיש עד 31 במאי 2019. ללקוחות משרדנו ינתנו אורכות בהתאם להסדר שנחתם בין נציבות מס הכנסה ולשכת רואי החשבון בישראל ובכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. עוסק פטור נדרש לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו בשנת 2018 עד ליום 31 […]


החוק לצמצום השימוש במזומן

החל מתאריך 01/01/2019 ואילך צפוי להכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן. להלן תמצית הוראות החוק: השימוש במזומן בביצוע תשלום יוגבל לסכום הנמוך מבין אלה- 1. 10% ממחיר העסקה (לרבות מתנה, תרומה או הלוואה לפי העניין). 2. תקרת תשלום במזומן, עבור- א. עוסק במהלך עסקיו  –   סך של 11,000 ₪. ב. אדם שאינו עוסק      –  […]


תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינונים בתחום המסחר והשירותים

ביום 21 בדצמבר 2017 פרסם משרד הכלכלה והתעשיה את הוראת מנכ"ל 4.50  – תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינונים בתחום המסחר והשירותים. התכנית מיועדת לעסקים מסוימים בענפי המסחר והשירותים השייכים למחוז צפון ובעלי מחזור של עד 100 מליון ש"ח בשנה, ובלבד שהיו פעילים בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה. במסגרת התכנית יוענק מימון ממשלתי בשיעור של עד 50% מההוצאות […]


הערכות לקראת תום שנת המס 2017 – עצמאים

לקראת סיום שנת המס 2017 הננו מתכבדים לפרט בזאת מידע, דגשים ופעולות לביצוע כדלקמן:  מועד הגשת הדין וחשבון: את הדוחות יש להגיש עד 31 במאי 2018. במקרים מיוחדים ניתן לבקש ארכה להגשת הדוח בהתאם להסדר שנחתם בין נציבות מס הכנסה ולשכת רואי החשבון בישראל. עוסק פטור נדרש לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו בשנת 2017 עד ליום 31 […]


מידע ופעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים ביום 31 בדצמבר 2017

להלן דגשים, מידע ופעולות שיש לבצע לקראת תום שנת המס 2017: 1.     סגירת ספרים ופנקסים  מומלץ לסגור את כל הפנקסים שנוהלו עבור שנת 2017 ולפתוח חדשים החל מיום 1 בינואר 2018 (ספר קופה, פנקסי חשבוניות, פנקסי צ'קים וכו').  2.     בנקים וכספים     להפקיד בבנק בסוף יום 31 בדצמבר 2017 את כל יתרת הכספים הנמצאים בקופה. לספור את […]


יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

ביום 11 ביוני 2017 פורסם חוזר מס הכנסה 4.2017 בנושא שבנדון.חוזר זה מחליף ומבטל את חוזר 7.2016 שפורסם אשתקד.החוזר עוסק בכללי המיסוי החלים על כספים שנצברו בקופות מרכזיות לפיצויים וקובע "סנקציות" משמעותיות למעסיקים אשר אינם עומדים בכללים החדשים.בהתאם לכך, אנו ממליצים למעסיקים המחזיקים כספים בקופות מרכזיות לפיצויים לבחון את השלכות החוזר ובמידת הצורך לפנות לקבלת יעוץ מתאים.   […]


שימוש ביומן רכב ממוחשב – פסק דין בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ

פסק הדין בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ אשר ניתן ביום 15 במרץ 2017 בבית המשפט המחוזי בחיפה נוגע לכלל המשתמשים (או אלו ששוקלים להשתמש) ביומן רכב ממוחשב לצורך זקיפת שווי שימוש ברכב, או הכרה בהוצאות רכב, חלף שימוש בתקנות מס הכנסה לעניין זה.במסגרת פסק דין זה נקבע כי כללי החישוב בפקודת מס הכנסה ותקנות השווי הנם נוקשים […]


דחיית מועד הדיווח לרשות המסים לגבי "מס ריבוי דירות"

בהמשך למבזק שפרסמנו ביום 2 במרץ 2017 בנוגע לחובת הצהרה של חייב ב"מס ריבוי דירות", הרינו להביא לידיעתכם כי רשות המסים פרסמה היום הודעה לפיה מועד הגשת ההצהרה נדחה מיום 31 במרץ 2017 ליום 30 ביוני 2017.דחיית מועד הגשת ההצהרה מפורסמת על רקע עתירה שהוגשה לבג"צ בעניין ביטול "מס ריבוי דירות" בשל פגמים שנפלו בהליך החקיקה. […]


חובת הצהרה של חייב ב"מס ריבוי דירות" עד ליום 31 במרץ 2017

בהמשך למבזק קודם שפרסמנו בנוגע לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז–2016, הרינו מעוניינים להפנות את תשומת הלב למספר הוראות אשר נקבעו בנוגע להטלת "מס ריבוי דירות".ברצוננו להדגיש כי בהתייחס לשנת המס 2017, יחיד החייב במס ריבוי דירות, נדרש להגיש לרשות המסים עד ליום 31 במרץ 2017, הצהרה בדבר הדירות שבבעלותו […]


פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273