מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

הממשלה אישרה ביום 24 באפריל 2020 מענק סיוע נוסף בעד השתתפות בהוצאות קבועות בעסקים אשר פעילותם נפגעה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.

תנאי הזכאות למענק: 

  1. המענק ינתן לחברות או לשותפויות אשר מחזור עסקאותיהן בשנת 2019 עולה על 18,000 ש"ח ואינו עולה על 20 מיליון ש"ח וכן לעוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 300,000 ש"ח ש"ח ואינו עולה על 20 מיליון ש"ח.
  2. מחזור עסקאותיו של העוסק בחודשים מרץ-אפריל 2020 ירד ב 25% לפחות בהשוואה למחזור העסקאות בתקופה המקבילה בשנת 2019.
  3. הירידה במחזור העסקאות נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.
  4. העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ כנדרש בחוק לגבי תקופות הדיווח אשר לגביהן נערכת השוואת המחזורים.
  5. העוסק ניהל פנקסים כחוק ופנקסיו לשנת המס 2019 לא נקבעו כבלתי קבילים.
סכום המענק:
א. מענק לחברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 אינו עולה על 300,000 ש"ח יהא בסכום המפורט להלן לפי העניין:
  1. לחברה/ שותפות שמחזור העסקאות שלה לשנת 2019 אינו עולה על 100,000 ש"ח – 700 ש"ח.
  2. לחברה/ שותפות שמחזור העסקאות שלה לשנת 2019 עולה על 100,000 ש"ח ואינו עולה על 200,000 ש"ח – 1,875 ש"ח.
  3. לחברה/ שותפות שמחזור העסקאות שלה לשנת 2019 עולה על 200,000 ש"ח ואינו עולה על 300,000 ש"ח – 3,025 ש"ח.
ב. מענק לעוסק (חברה, שותפות או יחיד) אשר מחזור העסקאות שלו לשנת 2019 עולה על 300,000 ש"ח יחושב על פי נוסחה שנקבעה ואשר לוקחת בחשבון את שיעור הירידה במחזור העסקאות ואת ההוצאות הקבועות של העוסק וכן את הוצאות השכר שנחסכו בעקבות הוצאת עובדים לחל"ת ו/או פיטורי עובדים.

סכום המענק יוגבל עד לתקרה של 400,000 ש"ח.

בקשה לקבלת מענק:
א. עוסק יגיש בקשה לקבלת מענק בתוך 90 ימים מיום 12 במאי 2020.
ב. הבקשה תוגש בטופס מקוון ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של מבקש המענק בתנאי הזכאות למענק ולשם תשלום המענק.
לנוסח המלא של החלטת הממשלה לחצו כאן.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273