מידע ופעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים ביום 31 בדצמבר 2020

להלן דגשים, מידע ופעולות שיש לבצע לקראת תום שנת המס 2020:

1.     שעורי המס – מידע כללי

 • שעור מס החברות בשנת 2020 הנו 23%.
 • שעור המס השולי המרבי החל על יחידים הנו 47%. שעור המס על הכנסות ריאליות מריבית, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך סחירים הנו 25% או 30% ככל שמדובר בבעל מניות מהותי. על הכנסות העולות על סך 651,600 ש"ח (נכון לשנת 2020) יחול מס יסף בשעור 3%.

2.     בנקים וכספים

 • מומלץ להפקיד בבנק בסוף יום 31 בדצמבר 2020 את כל יתרת הכספים הנמצאים בקופה.
 • לספור את המזומנים בקופה, לסכם את ספר הקופה ולהתאימו לספירה.
 • להכין רשימה של כל השטרות והצ'קים הדחויים, שימצאו בקופה בסוף יום 31 בדצמבר 2020.
 • להכין רשימות לקוחות, ספקים (חייבים וזכאים) ליום 31 בדצמבר 2020.
 • לבקש מהבנקים אישורי יתרות של כל החשבונות המנוהלים אצלם על שם העסק, ליום 31 בדצמבר 2020.
 • על פי כללי הבנקאות, תאגיד אשר מחזור הכנסותיו אינו עולה על 5 מליון ש"ח יוגדר כ"עסק קטן" ויהא זכאי לעמלות מופחתות. לצורך קבלת ההטבה יש למסור לבנק דוחות כספיים ואישור חתום על ידי רואה חשבון.

3.     מלאי

 • לקבוע מועד ספירת מלאי ולהודיענו, מהם התאריכים והסידורים בקשר לכך.
 • להכין את רשימות הספירה ב- 3 עותקים. העתק אחד (כמותי בלבד) נבקשכם להעביר אלינו מיד לאחר סיום הספירה כשהוא חתום ע"י הסופרים וע"י הממונה על הספירה (אנא ציינו ליד החתימה את שם החותם).
 • בגמר ריכוז רשימות המלאי וחישוב המחירים והערך, ערכו את הרשימה כדלקמן:

מס' סדורי      פריט      כמות      מחיר ליחידה      סכום

 • בגמר הספירה יחוברו הדפים המקוריים ובדף האחרון יצוין מספר הדפים, תאריך הספירה וחתימת המשתתפים בה.
 • ממצאי הספירה ירשמו בדיו על דפים ממוספרים בציון כמויות, סוגים, סימני זיהוי (מספר קטלוגי וכו'), מקום אחסנה. סחורות באשגרה יירשמו בנפרד.
 • במקרה וחלק מהמלאי שלכם נמצא בתאריך הספירה ברשותו של אחר יש לרשמו בנפרד, תוך ציון מקום הימצאו וסיבת החזקתו מחוץ למפעל (כמו: "נשלח לעיבוד", "סחורות בדרך" וכו'), ולקבל אישור המחזיק.
 • בנוגע לעבודות הנמצאות בתהליך יש לערוך רשימה ולהעריך את עלות ההשקעה עד ליום הספירה.
 • תשומת לבכם לכך ששלטונות מס הכנסה שולחים מפקחים לביקורת ספירות המלאי במקומות רבים.
 • נבקש להקפיד על הנהלים ולהכין את האמור בהתאם.

4.     משכורות, ניכויים והוצאות נלוות

 • יש לערוך את כרטיסי העובדים (טופס 101) ולערוך ריכוז שנתי (טופס 106) של המשכורות והניכויים ולהתאימם לרישומי השכר בספרי החשבונות.
 • יש למיין את ההוצאות הנלוות לפי סוגיהן (ביטוח לאומי – חלק המעסיק, קופות גמל, נסיעות, החזקת רכב, בגדי עבודה, שי לחגים, ארוחות עובדים, פיצויים וכד'), להתאימן לרישומי השכר ולדיווח לצורכי מס ולערוך ריכוז שנתי.
 • את הדו"חות הסוף שנתיים (126, 856 וריכוזים אחרים) יש למסור לפקיד השומה עד 31/3/2021. את טפסי 106 ו- 857 יש למסור לעובדים או למקבלים עד 20/3/2021.
 • בכל הנוגע להפקדות לקרן השתלמות לבעל שליטה, ההוצאה שתוכר הנה עד 4.5% מהשכר השנתי בכפוף לתקרה של 188,544 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2020).
 • החל ממשכורת ינואר 2018 נכנסו לתוקפן תקנות המסדירות את אופן הדיווח על תשלומים לחיסכון פנסיוני של העובדים. התקנות קובעות בין השאר כי המעסיק מחויב לדווח לקופות הגמל על ההפקדות באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח במבנה אחיד.

5.     תשלומים ע"ח מס באמצעות ניכוי מקור

 • אם נוכה מס במקור מתקבולים שקיבלתם מלקוחותיכם, מריבית, שכירות או דיבידנד, עליכם לדאוג לקבל מהמנכה אישור שנתי (בטופס מקובל) על הסכום שנוכה.

6.     ניכוי מס במקור מתשלומים לאחרים

 • במידה והנכם מנכים מס במקור מתשלומיכם לאחרים, עליכם לערוך את הריכוזים השנתיים הדרושים לשם הגשתם לשלטונות המס ולהתאימם לרישומים בספריכם.
 • לא יותרו בניכוי הוצאות בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אלא אם הוגש לפקיד השומה דו"ח שהמשלם חייב בהגשתו שיפורט בו שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של האדם אשר לו או בשבילו שולמו התשלומים, ובחבר בני אדם – מספר מזהה אחר, והכל בצורה מדויקת המאפשרת לפקיד השומה לזהות את מקבל התשלום.

7.   מס ערך מוסף

 • יש לערוך התאמה בין המחזור החייב במע"מ לפי הדו"חות שהוגשו לבין המחזור הרשום בספרים. כנ"ל גם ביחס למס תשומות. חובה לתאם שימוש בתשומות שלא לצורכי עסק.

8.     הוצאות רכב

 • יש לרשום את מצב מד הקילומטרים ליום 31/12/2020 בכל כלי הרכב שברשותכם.
 • יודגש כי בהתאם להנחיית היועץ המשפטי של רשות המסים, החל מיום 1 בספטמבר 2007 , לא תכיר עוד רשות המסים ברכב בבעלות תאגיד, במידה והרכב לא נרשם על שמו של התאגיד במשרד הרישוי. הנחיה זו בתוקף לגבי כלי רכב אשר יירכשו על-ידי תאגידים החל מאותו מועד. עמדת לשכת רואי החשבון הינה כי הנחיה של היועץ המשפטי אינה גוברת על עקרונות ההכרה בהוצאה לצרכי מס ועל דיני הקניין ואינה מונעת אפשרות מנישום להעלות טענות עובדתיות או משפטיות, לרבות שהרכב שייך לתאגיד, כאשר הרכב נרכש על ידי התאגיד ומופיע בספריו וזאת גם ללא הרישום במשרד הרישוי. מאחר שההנחיה החלה להיות מיושמת על ידי עובדי רשות המסים, קיבלה לשכת רואי החשבון חוות דעת משפטית בסוגיה. על פי ההודעה של הלשכה, חוות הדעת "מצביעה על כך שמדובר בהנחיה אשר, ככל שהדברים נראים, לא תעמוד במבחני הדין הקיים".
 • בנוגע לשימוש ביומן רכב ממוחשב, אנו מזכירים שוב, כי בסדרה של פסקי דין שפורסמו לאחרונה, נקבע כי כללי החישוב בפקודת מס הכנסה ותקנות השווי הנם נוקשים ואינם ניתנים לסתירה. בהתאם לכך, לא התקבלה העמדה לפיה ניתן לעשות שימוש ביומן רכב ממוחשב לצורך חישוב שווי הרכב שיש לזקוף לעובדי החברה.

 9.     פעילות בשוק ההון והכנסות ריבית

 • יש לדאוג לאישורים שנתיים מהבנקים בגין תוצאות הפעילות בשוק ההון וכן אישורים על הכנסות מריבית ודיבידנד, לרבות אישורים על  ניכוי  מס במקור (טופס 867).

 10.    דיווח על בסיס מזומן

 • בחודש יולי 2012 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע 8/2012 המשנה את הפרקטיקה הנוהגת. לפי הוראה זו, כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס מצטבר, לא ניתן יהיה לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן, אלא ככל שקיימת הוראה מפורשת לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס ובהתייחס להכנסה זו בלבד. הוראה זו עומדת בסתירה לפסיקה הקיימת ובשל כך פרסמה לשכת רואי חשבון בישראל שתי חוות דעת החולקות על עמדתה של רשות המסים. אולם אין ערובה כי חוות דעת אלו תהיינה מקובלות על רשויות המס או על בתי משפט.
 • כתמיד, וביתר שאת, אנו חוזרים וממליצים ללקוחותינו המדווחים על בסיס מזומן, להקדים ולבצע את התשלומים לספקים ואת תשלומי השכר וההוצאות הנלוות עוד לפני תום שנת המס.

11.    כללי

 • יש להמציא פרטים בנוגע לנאמנויות (בארץ ובחו"ל) שאתם צד להן.
 • מומלץ לסיים הטיפול בחובות מסופקים עסקיים ותביעות כספיות שנויות במחלוקת, מוקדם ככל האפשר עד תום שנת המס, לשם התרתם בניכוי בשנה השוטפת.
 • ​יש לבחון את הסכמי הניהול עם צדדים קשורים:
 1. יש לערוך הסכם מראש ובכתב, בין הצדדים, אשר קובע את סוג השירותים הניתנים ואת סכום דמי הניהול המוסכמים.
 2. נדרש כי סכום דמי הניהול יהיה סביר לפי היקף השירותים הניתנים ולא יעלה על הסכום הדרוש לייצור ההכנסה.
 3.  יש לערוך תיעוד תקופתי על השירותים שיינתנו במסגרת הניהול.
 4. יש להקפיד על תשלום סדיר בפועל של דמי הניהול במהלך השנה.
 • יש לקיים רענון בכל הנוגע להוראות ניהול ספרים החלות על העסק. מומלץ לבדוק שוב את סוג פנקסי החשבונות שנדרש לנהל מתחילת שנת המס 2021 באם חלו שינויים בפעילות העסק (מחזור, מספר עובדים).
 • החל מיום 1 בינואר 2019 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן. הוראות החוק קובעות, בין היתר, כי על עוסקים חלה חובה לתעד את אמצעי התשלום בהם ביצעו תשלום ו/או קיבלו תקבול.
 • כפי שפרסמנו בעבר, אנו מזכירים שוב כי משיכת כספים מחברה, בסכום מצטבר העולה על סך של 100,000 ש"ח, לרבות הלוואה, השאלה, ערובה שהעמידה החברה כבטוחה לטובת בעל מניות מהותי או קרובו, וכן העמדת נכסי החברה, לרבות דירת מגורים, לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, תיחשב כהכנסה בידי בעל המניות אשר תסווג כדיבידנד, או הכנסת עבודה, או הכנסה מעסק/משלח יד בהתאם לנסיבות.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273