מידע ופעולות שיש לבצע לסגירת שנת הכספים ביום 31 בדצמבר 2015

להלן דגשים, מידע ופעולות שיש לבצע לקראת תום שנת המס 2015:
1.     סגירת ספרים ופנקסים
 • מומלץ לסגור את כל הפנקסים שנוהלו עבור שנת 2015 ולפתוח חדשים החל מיום 1 בינואר 2016 (ספר קופה, פנקסי חשבוניות, פנקסי צ'קים וכו').
 2.     בנקים וכספים 
 • להפקיד בבנק בסוף יום 31 בדצמבר 2015 את כל יתרת הכספים הנמצאים בקופה.
 • לספור את המזומנים בקופה, לסכם את ספר הקופה ולהתאימו לספירה.
 • להכין רשימה של כל השטרות והצ'קים הדחויים, שימצאו בקופה בסוף יום 31 בדצמבר 2015.
 • להכין רשימות לקוחות, ספקים (חייבים וזכאים) ליום 31 בדצמבר 2015 .
 • לבקש בבנקים אישורי יתרות של כל החשבונות המנוהלים אצלם על שם העסק, ליום 31 בדצמבר 2015.
 3.     מלאי
 • לקבוע מועד ספירת מלאי ולהודיענו, מהם התאריכים והסידורים בקשר לכך.
 • להכין את רשימות הספירה ב- 3 עותקים. העתק אחד (כמותי בלבד) נבקשכם להעביר אלינו מיד לאחר סיום הספירה כשהוא חתום ע"י הסופרים וע"י הממונה על הספירה (אנא ציינו ליד החתימה את שם החותם).
 • בגמר ריכוז רשימות המלאי וחישוב המחירים והערך, ערכו את הרשימה כדלקמן:
                  מס' סדורי      פריט      כמות      מחיר ליחידה      סכום
 • בגמר הספירה יחוברו הדפים המקוריים ובדף האחרון יצוין מספר הדפים, תאריך הספירה וחתימת המשתתפים בה.
 • ממצאי הספירה ירשמו בדיו על דפים ממוספרים בציון כמויות, סוגים, סימני זיהוי (מספר קטלוגי וכו'), מקום אחסנה. סחורות באשגרה יירשמו בנפרד.
 • במקרה וחלק מהמלאי שלכם נמצא בתאריך הספירה ברשותו של אחר יש לרשמו בנפרד, תוך ציון מקום הימצאו וסיבת החזקתו מחוץ למפעל (כמו: "נשלח לעיבוד", "סחורות בדרך" וכו'), ולקבל אישור המחזיק.
 • בנוגע לעבודות הנמצאות בתהליך יש לערוך רשימה ולהעריך את עלות ההשקעה עד ליום הספירה.
 • תשומת לבכם לכך ששלטונות מס הכנסה שולחים מפקחים לביקורת ספירות המלאי במקומות רבים.
 • נבקש להקפיד על הנהלים ולהכין את האמור בהתאם.
4.     משכורות, ניכויים והוצאות נלוות
 • יש לערוך את כרטיסי העובדים (טופס 101) ולערוך ריכוז שנתי (טופס 106) של המשכורות והניכויים ולהתאימם לרישומי השכר בספרי החשבונות.
 • יש למיין את ההוצאות הנלוות לפי סוגיהן (ביטוח לאומי – חלק המעסיק, קופות גמל, נסיעות, החזקת רכב, בגדי עבודה, שי לחגים, ארוחות עובדים, פיצויים וכד'), להתאימן לרישומי השכר ולדיווח לצורכי מס ולערוך ריכוז שנתי.
 • את הדו"חות הסוף שנתיים (126, 856 וריכוזים אחרים) יש למסור לפקיד השומה עד 31/3/2016 . את טפסי 106 ו- 857 יש למסור לעובדים או למקבלים עד 20/3/2016.
 • כפי שעדכנו בעבר, במסגרת תיקון 190, הורחבו באופן מהותי הכללים המתירים הכרה בהוצאות פנסיוניות שמשלמת חברת מעטים לבעל שליטה בה. בעוד שבעבר, ניתן היה להפקיד בעבור בעלי שליטה סך כולל המוגבל בתקרה לפיצויים ותגמולים יחדיו, הרי שהחל מיום 1/1/2012 חברה תוכל להפקיד עבור בעלי שליטה למטרות קצבה 7.5% מהשכר (כולל אובדן כושר עבודה)  עד לגבול של פי 4 מהשכר הממוצע במשק (37,040 ש"ח נכון לשנת 2015) – וההוצאה תהיה מוכרת.
 • בנוסף, תקרת ההפקדה לפיצויים עבור בעל שליטה בשנת 2015 מסתכמת לסך 12,340 ש"ח.
 • בכל הנוגע להפקדות לקרן השתלמות לבעל שליטה, ההוצאה שתוכר הנה עד 4.5% מהשכר השנתי בכפוף לתקרה של 188,544 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2015).
5.     תשלומים ע"ח מס באמצעות ניכוי מקור
 • אם נוכה מס במקור מתקבולים שקיבלתם מלקוחותיכם, מריבית, שכירות או דיבידנד, עליכם לדאוג לקבל מהמנכה אישור שנתי (בטופס מקובל) על הסכום שנוכה.
 6.     ניכוי מס במקור מתשלומים לאחרים
 • במידה והנכם מנכים מס במקור מתשלומיכם לאחרים, עליכם לערוך את הריכוזים השנתיים הדרושים לשם הגשתם לשלטונות המס ולהתאימם לרישומים בספריכם.
 • לא יותרו לניכוי הוצאות בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור, אלא אם הוגש לפקיד השומה דו"ח שהמשלם חייב בהגשתו שיפורט בו שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של האדם אשר לו או בשבילו שולמו התשלומים, ובחבר בני אדם – מספר מזהה אחר, והכל בצורה מדויקת המאפשרת לפקיד השומה לזהות את מקבל התשלום.
 7.   מס ערך מוסף
 • יש לערוך התאמה בין המחזור החייב במע"מ לפי הדו"חות שהוגשו לבין המחזור הרשום בספרים. כנ"ל  גם ביחס למס תשומות. חובה לתאם שימוש בתשומות שלא לצורכי עסק.
 8.     הוצאות רכב
 • יש לרשום את מצב מד הקילומטרים ליום 31/12/2015 בכל כלי הרכב שברשותכם.
 • יודגש כי בהתאם להנחיית היועץ המשפטי של רשות המסים, החל מיום 1 בספטמבר 2007 , לא תכיר עוד רשות המסים ברכב בבעלות תאגיד, במידה והרכב לא נרשם על שמו של התאגיד במשרד הרישוי. הנחיה זו בתוקף לגבי כלי רכב אשר יירכשו על-ידי תאגידים החל מאותו מועד. עמדת לשכת רואי החשבון הינה כי הנחיה של היועץ המשפטי אינה גוברת על עקרונות ההכרה בהוצאה לצרכי מס ועל דיני הקניין ואינה מונעת אפשרות מנישום להעלות טענות עובדתיות או משפטיות, לרבות שהרכב שייך לתאגיד, כאשר הרכב נרכש על ידי התאגיד ומופיע בספריו וזאת גם ללא הרישום במשרד הרישוי. מאחר שההנחיה החלה להיות מיושמת על ידי עובדי רשות המסים, קיבלה לשכת רואי החשבון חוות דעת משפטית בסוגיה. על פי ההודעה של הלשכה, חוות הדעת "מצביעה על כך שמדובר בהנחיה אשר, ככל שהדברים נראים, לא תעמוד במבחני הדין הקיים".
 • עפ"י הפסיקה, במקרה של רכב צמוד לעובד, ניתן לשקול זקיפת שווי רכב "כלכלי" לעובד על פי השימוש העסקי שנעשה ברכב ביחס לזה הפרטי. זאת במקום שווי רכב "שרירותי" כקבוע בתקנות. ההוכחה ליחסי השימוש ברכב צריכה לבוא באופן ברור, מתועד, ומבוסס ולאחר בדיקה של המעביד ובדיקה אובייקטיבית כי הרישומים ביומני הרכב הם נכונים ומהימנים. דרך יעילה להוכיח את מרכיבי השימוש ברכב הינה יומן רכב ממוחשב אשר מתעד את הנסיעות שנסע הרכב. קיימים בשוק קודנים הכוללים מערכת GPS, המזהים את נסיעות הרכב לפי: תאריך הנסיעה, שעת תחילתה וסיומה ונתיב הנסיעה. בקודן קובע הנהג את סוג הנסיעה כעסקית או פרטית וקביעה זו ניתנת לביקורת. נטל ההוכחה לנכונות הנתונים מוטל על החברה. יש לציין כי רשות המסים אינה מסכימה לשיטת הקודן וכי החטיבה המקצועית פרסמה החלטת מיסוי (4586/12) אשר על פיה, לשיטת רשות המסים, אין לערוך חישוב ספציפי ויש לזקוף שווי שימוש ברכב בהתאם למפורט בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.
 9.     פעילות בשוק ההון והכנסות ריבית
 • יש לדאוג לאישורים שנתיים מהבנקים בגין תוצאות הפעילות בשוק ההון וכן אישורים על הכנסות מריבית ודיבידנד, לרבות אישורים על  ניכוי  מס במקור (טופס 867).
 10.    דיווח על בסיס מזומן
 • בחודש יולי 2012 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע 8/2012 המשנה את הפרקטיקה הנוהגת. לפי הוראה זו, כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס מצטבר, לא ניתן יהיה לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן, אלא ככל שקיימת הוראה מפורשת לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס ובהתייחס להכנסה זו בלבד. הוראה זו עומדת בסתירה לפסיקה הקיימת ובשל כך פרסמה לשכת רואי חשבון בישראל שתי חוות דעת החולקות על עמדתה של רשות המסים. אולם אין ערובה כי חוות דעת אלו תהיינה מקובלות על רשויות המס או על בתי משפט.
 • כתמיד, וביתר שאת, אנו חוזרים וממליצים ללקוחותינו המדווחים על בסיס מזומן, להקדים ולבצע את התשלומים לספקים ואת תשלומי השכר וההוצאות הנלוות עוד לפני תום שנת המס.
 11.    כללי
 • יש להמציא פרטים בנוגע לנאמנויות (בארץ ובחו"ל) שאתם צד להן.
 • מומלץ לסיים הטיפול בחובות מסופקים עסקיים ותביעות כספיות שנויות במחלוקת, מוקדם ככל האפשר עד תום שנת המס, לשם התרתם בניכוי בשנה השוטפת.
 • ​יש לבחון את הסכמי הניהול עם צדדים קשורים:
 1. יש לערוך הסכם מראש ובכתב, בין הצדדים, אשר קובע את סוג השירותים הניתנים ואת סכום דמי הניהול המוסכמים.
 2. נדרש כי סכום דמי הניהול יהיה סביר לפי היקף השירותים הניתנים ולא יעלה על הסכום הדרוש לייצור ההכנסה.
 3.  יש לערוך תיעוד תקופתי על השירותים שיינתנו במסגרת הניהול.
 4. יש להקפיד על תשלום סדיר בפועל של דמי הניהול במהלך השנה.
 • יש לקיים רענון בכל הנוגע להוראות ניהול ספרים החלות על העסק. מומלץ לבדוק שוב את סוג פנקסי החשבונות שנדרש לנהל מתחילת שנת המס 2016 באם חלו שינויים בפעילות העסק (מחזור, מספר עובדים).

ספירת-מלאי-וקופה-2015                מכתבים-לסוף-שנה-חקלאים-2015              מכתבים-לסוף-שנה-משק-ובקר-2015

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

 

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273