חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו – 2018) התשע"ז-2016

ביום 1 בינואר 2017 נכנסו לתוקפם שינויים ותיקונים בדיני המס, כפי שאושר לאחרונה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו – 2018) התשע"ז-2016 (להלן: "החוק").

במבזק זה נסקור, בראשי פרקים, מספר שינויים משמעותיים אשר אושרו במסגרת החוק האמור:

שינויים בשיעורי המס לחברות ויחידים

  • שיעור מס חברות יעמוד על 24% בשנת 2017 ו 23% בשנת 2018.
  • עודכנו מדרגות המס החלות על יחידים.
  • החל משנת 2017 יחול מס יסף בשיעור של 3% על הכנסותיו של יחיד העולות על סך של 640,000 ש"ח.
הטלת מס על משיכת כספים ו/או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו

משיכת כספים מחברה, בסכום מצטבר העולה על סך של 100,000 ש"ח, לרבות הלוואה, השאלה, ערובה שהעמידה החברה כבטוחה לטובת בעל מניות מהותי או קרובו, וכן העמדת נכסי החברה, לרבות דירת מגורים, לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, תיחשב כהכנסה בידי בעל המניות אשר תסווג כדיבידנד, או הכנסת עבודה, או הכנסה מעסק/משלח יד בהתאם לנסיבות.
בעניין זה נקבעו הוראות מעבר ואנו ממליצים לפנות למשרדנו לפירוט נוסף.

חלוקה רעיונית של דיבידנדים בהתאם להוראת מנהל רשות המסים

הקניית סמכות למנהל רשות המסים (לאחר התייעצות בועדה ומתן הזדמנות לחברה להשמיע את טענותיה) להורות על חלוקת רווחים שנצברו בחברת מעטים שסכומם עולה 5 מליון ש"ח ואשר חלפו למעלה מחמש שנים מתום שנת צבירתם.
חלוקת הרווחים מותנית בכך שבידי החברה ישנה האפשרות לחלק את רווחיה, או חלק מהם, מבלי להזיק לקיומם ולפיתוחם של עסקיה ותוצאת אי החלוקה היא המנעות ממס או הפחתת מס.
סמכות המנהל כפופה לתקרה של עד 50% מהרווחים הצבורים האמורים ומותנית בכך שבידי החברה יוותרו רווחים צבורים של 3 מליון ש"ח לפחות לאחר ביצוע החלוקה.

הוראת שעה – חלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת

במקביל לתיקונים שצויינו לעיל, נקבעה הוראת שעה המפחיתה את שיעור המס על דיבידנד, המתקבל בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי או נישום מייצג בחברה משפחתית, לשיעור מס סופי של 25% במקום 30% בתוספת מס יסף. זאת בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים הבאים:

1. הדיבידנד חולק מרווחים שנצברו עד לתום שנת המס 2016.
2. הדיבידנד חולק בתקופה שתחילתה ביום 1 בינואר 2017 וסיומה ביום 30 בספטמבר 2017.
3. בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל הדיבידנד מהחברה המחלקת, לא פחת מממוצע סכום התשלומים ששולמו למקבל הדיבידנד בשנות המס 2015 ו – 2016.

יודגש כי מההכנסה מדיבידנד אשר מוסתה לפי הוראת השעה, לא יותר בקיזוז הפסד הון מניירות ערך אחרים.

מיסוי חברות ארנק

הוספת סעיף לפקודת מס הכנסה הקובע כי ההכנסה החייבת של חברת מעטים, אשר נובעת מפעילותו של יחיד אשר הוא בעל מניות מהותי בה, תיחשב כהכנסתו של היחיד ותמוסה בשיעור מס שולי על פי המפורט להלן:

1. הכנסת החברה הנובעת מפעילותו של יחיד כנושא משרה בחברה אחרת או מהענקת שירותי נהול לחברה אחרת, אשר היחיד או חברת המעטים שבשליטתו שימשו בה כנושאי משרה, תחשב כהכנסה מיגיעה אישית מעסק, ממשלח יד, מהכנסת עבודה או ממקור אחר בהתאם לנסיבות המקרה.

2. הכנסת החברה הנובעת מפעילותו של בעל המניות בעבור אדם אחר (יחיד או חברה) אשר הינה מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו, תיחשב כהכנסת עבודה.
בהקשר זה, נקבעה חזקה חלוטה, לפיה יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו, באם 70% או יותר מסך הכנסות החברה או הכנסותיה החייבות (למעט הכנסות מסויימות) מקורן בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו במשך תקופה של 30 חודשים לפחות מתוך 48 חודשים.

הסעיף כולל התניות והוראות רבות נוספות.

* יודגש כי החוק כולל תיקונים רבים ומשמעותים נוספים, אשר קצרה היריעה מלפרטם במסגרת מבזק זה. זאת לרבות "מס ריבוי נכסים", תיקונים ותוספות בחוק לעידוד השקעות הון, מיסוי חברי קיבוץ, מיסוי הפקדות לקופת פיצויים, חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה לעצמאים ועוד.

כתמיד, משרדנו עומד לרשותכם לצורך בירורים והבהרות נוספות.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273