חובת הצהרה של חייב ב"מס ריבוי דירות" עד ליום 31 במרץ 2017

בהמשך למבזק קודם שפרסמנו בנוגע לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז–2016, הרינו מעוניינים להפנות את תשומת הלב למספר הוראות אשר נקבעו בנוגע להטלת "מס ריבוי דירות".

ברצוננו להדגיש כי בהתייחס לשנת המס 2017, יחיד החייב במס ריבוי דירות, נדרש להגיש לרשות המסים עד ליום 31 במרץ 2017, הצהרה בדבר הדירות שבבעלותו וסכום המס לתשלום. ההצהרה תוגש על גבי טופס שפורסם על ידי רשות המסים למטרה זו.

נזכיר כי במסגרת החוק, נקבע כי יחיד החייב במס אשר מוכר דירת מגורים שבבעלותו עד ליום 1 באוקטובר 2017 יהא זכאי, בכפוף למספר תנאים ומגבלות, למענק בגובה מס השבח שהמוכר חייב בו ועד לתקרה של 85,000 ש"ח (לפי הנמוך).
כמו כן, בתנאים מסוימים, מכירת דירת מגורים בתקופה האמורה תעניק פטור מ"מס ריבוי דירות" בגין התקופה בה היתה הדירה הנמכרת בבעלות החייב במס החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום המכירה וזאת לגבי דירה אחת (הנמכרת או אחרת).

עוד נזכיר, כי במסגרת החוק ניתן יהיה להפקיד את התמורה שנתקבלה בעד מכירת דירת מגורים, עד לתקרה שנקבעה, בקופת גמל להשקעה ולקבל פטור ממס על הרווחים שיצברו בקופה בעת הפדיון, זאת בכפוף למספר תנאים, לרבות דיווח כנדרש ובמועד.

יודגש כי אין במבזק זה בכדי לסקור ולמצות את מלוא ההיבטים אשר נקבעו בחוק.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273