הרחבת התכנית לסיוע כלכלי

מליאת הכנסת אישרה ביום 30 בספטמבר 2020 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א- 2020.

הצעת החוק הוגשה על רקע ההגבלות החמורות על המשק, ומובאים בה תיקונים, הרחבות והתאמות לתוכנית לסיוע כלכלי, שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענקים המשולמים לעסקים, ולהעניק מקדמות, בעד החודשים שבהם נפגעו וצפויים להיפגע העסקים, בשל ההגבלות הנוספות שהוטלו והסגר הנוכחי. בנוסף כולל החוק מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה, הקלות לעסקים קטנים ודחייה של מנגנון הפחתת דמי האבטלה.

א. מענק השתתפות בהוצאות קבועות – הקלות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר

בהצעת החוק נקבע כי במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע בגין הוצאות קבועות, החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, במקום 40% פגיעה עד כה.

עבור עסקים שמחזור פעילותם מ-18 אלף ש"ח עד 300 אלף ש"ח ירידת מחזורים בתקופה החל מפגיעה בגובה של 25% תזכה במענק בגובה שבין 3,000 ש"ח ועד 6,000 ש"ח בהתאם למדרגות מחזור הפעילות שלהם.

לעניין עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה ("בסיס מזומן"), אשר התמורה ניתנת להם בחלוף למעלה מ־30 ימים, והירידה במחזור העסקאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים נובמבר-דצמבר בשנת 2020, תינתן ההקלה במענק בגין תקופה זו, בתנאי שלא היו זכאים למענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר.

ב. מתן מקדמות על חשבון מענקי הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר-אוקטובר

נקבע כי יועברו מקדמות על חשבון מענק ספטמבר – אוקטובר, בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר. תשלום המקדמה יהיה לעוסקים אשר יגישו בקשה בתוך 30 ימים מיום 30 בספטמבר 2020, ויצהירו כי יש להם יסוד סביר להניח כי הם זכאים למענק עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר. גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות הקודמות.

ככל שהעוסק לא היה זכאי למענקים בגין החודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני הוא לא יהיה זכאי למקדמה, יודגש כי אי הזכאות למקדמה לא תפגע בזכאות למענק בגין חודשים ספטמבר – אוקטובר וסכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר – אוקטובר.

המקדמה תיגזר לפי בחירת העוסק מסכום מענק הוצאות קבועות לחודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני (ככל שקיבל את שני המענקים האמורים).

ג. הרחבת הזכאות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מאי-יוני לעסקים קטנים

עסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, יהיו זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות, בעד חודשי הזכאות מאי – יוני 2020, אפילו אם ההפחתה ממחזור עסקאותיהם אינה מגיעה ל-40%, ובלבד שהיא עולה על 25% ממחזור עסקאותיהם בתקופה המקבילה אשתקד.

ד. מענק עידוד תעסוקה

נקבע כי על מנת להשלים את מתן 4 פעימות המענק בחוק מענק לעידוד תעסוקה, ולסייע לעסקים שהחזירו עובדים, תיווצר גמישות בתנאי הזכאות לחודש ספטמבר, כך שלמניין מצבת כוח האדם הקובעת, יכללו גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בחודש זה, בלבד שהועסקו אצל אותו מעסיק 15 ימים לפחות במהלך חודש ספטמבר. בנוסף לגבי חודש ספטמבר השכר המזערי יהיה 2,500 ש"ח ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם 1,400 ש"ח.

ה. מענק שימור עובדים

במטרה לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט להעניק מענק חד-פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר- אוקטובר. עוסק יהיה זכאי למענק אם היה זכאי למענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר, כלומר אם מחזור עסקאותיו לא עולה על 400 מליון ש"ח בשנה ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות ירד ב-25% ומעלה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עוסק כאמור יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 ש״ח במספר העובדים המזכים, כאשר מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק, ככל שהעסק נפגע יותר- מידת זכאותו עולה. המענק ישולם באמצעות משרד הכלכלה.

ו. דחיית ההפחתה בדמי האבטלה אושרה הדחייה במועד ממנו יחול מנגנון ההפחתה בדמי האבטלה, כך שרף הירידה ייבדק רק החל מה-16.10.20 וההפחתה תדחה בשלב זה.

ז. מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה – תשולם תוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020.  התוספת תעמוד על 62% מסכום המענק עבור החודשים אפריל עד דצמבר. רשות המסים צפויה להעביר היום לחשבונות הבנק של  למעלה ממאתיים אלף זכאים  מקדמה על חשבון התוספת למענק, שתשולם לשכירים ועצמאים שנמצאו זכאים למענק עבודה לשנת 2019, בשיעור של 25% מסכום המענק ששולם עבור שנה זו.  בהמשך, תשולם המקדמה,  ביחד עם המענק הבסיסי, גם למי שימצאו זכאים למענק עוד במהלך שנת 2020.  היתרה של התוספת למענק תשולם יחד עם המענק הבסיסי עבור שנת 2020. התוספת לא תפחת מ-1000 שקלים. בהתאם לחוק,  שכיר, שעל פי נתוני הביטוח הלאומי קיבל דמי אבטלה בעבור מלוא החודשים אפריל עד יולי 2020 ברצף, לא יהיה זכאי לקבלת המקדמה.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273