הערכות לקראת תום שנת המס 2021 – עצמאים

לקראת סיום שנת המס 2021 הננו מתכבדים לפרט בזאת מידע, דגשים ופעולות לביצוע כדלקמן:

 מועד הגשת הדין וחשבון:

 • את הדוחות יש להגיש עד 31 במאי 2022.
 • ללקוחות משרדנו ינתנו אורכות בהתאם להסדר שנחתם בין נציבות מס הכנסה ולשכת רואי החשבון בישראל ובכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.
 • עוסק פטור נדרש לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו בשנת 2021 עד ליום 31 בינואר 2022. סכום העסקאות המרבי המאפשר רישום כעוסק פטור בשנת 2021 מסתכם לסך 99,893 ש"ח.
מסמכים להגשה עבור הדוח:

כללי

 1. פנקסי חשבוניות וקבלות (לעסק שאינו מחזיק קופה רושמת).
 2. ספרי תקבולים ותשלומים או דוח רווח והפסד וכרטסת מלאה מתוכנת הנהלת החשבונות בצרוף כל המסמכים.
 3. תיק ניכויים בצירוף טופס התאמה שנתי (טופס 126).
 4. טופסי דווח למס ערך מוסף.
 5. רשימת מלאי ליום 31 בדצמבר 2021.
 6. רשימת יתרות לקוחות וספקים ליום 31 בדצמבר 2021.
 7. אישורים בגין תשלומי מקדמות לשנת המס 2021 (פנקס מקדמות 2021).
 8. מסמכי ניכוי מס הכנסה במקור שנוכה ע"י לקוחות.
 9. אישורים מבנקים על ניכוי מס במקור מפיקדונות, תכניות חסכון וניירות ערך (טופס 867).
הכנסות 
 1. טופס ריכוז משכורת שנתית (טופס 106) של הבעל ו/או האישה השכירים.
 2. אישורים שנתיים בדבר תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי כגון תגמולי מילואים, דמי אבטלה, דמי לידה, קצבאות וכיו"ב.
 3. אשור שנתי בגין הכנסות מריבית ו/או דיבידנד.
 4. ריכוז נתונים בגין מענקים שהתקבלו בשנת 2021.
 5. מסמכי הכנסות מרווחי הון בארץ ובחו"ל (לרבות מכירת כלי רכב בעסק).
 6. מסמכים בגין הכנסות אחרות (לרבות הכנסות פטורות והכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל).
 7. פרטים בנוגע להכנסות מהשכרת דירות למגורים ו/או נכסים אחרים.
 8. תשומת לב מיוחדת תופנה לכך שיחיד (לרבות נישום מייצג בחברה משפחתית) אשר מעוניין לבחור במסלול המטיל מס בשיעור 10% בלבד על ההכנסה ברוטו מהשכרת דירת מגורים בישראל, נדרש לשלם את המס בגין הכנסות אלו עד ליום 30.1.2022. אי תשלום המס במועד יחייב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה.
 9. פרטים ומסמכים לגבי הכנסות בחו"ל בין במישרין ובין באמצעות חברה זרה הנשלטת על ידך.
הוצאות וחסכון 
 1. אישור שנתי בגין תשלומים לקופות גמל של כל בני המשפחה (ילדים עד גיל 18).
 2. אישור שנתי על תשלומים למוסד לביטוח לאומי.
 3. אישור שנתי בגין תשלומים לביטוח חיים.
 4. אישור בגין תשלומים לקרן השתלמות.
 5. אישורים בגין תרומות מוכרות למוסדות ציבור .
 6. במידה ויש קרוב משפחה הנתמך על ידך או מאושפז במוסד יש להמציא אישורים מתאימים.
 7. מומלץ לשלם את שובר התשלום לביטוח לאומי המיועד לתשלום ביום 15/1/2022, לא יאוחר מיום 25/12/2021.
 8. במידה והיו לך השקעות במחקר ופתוח שלא בתחום עסקך, יש לצרף מסמכים ואישור מאת רשות החדשנות.
 9. במידה ובשנה החולפת סיימת לימודים במוסד להשכלה גבוהה – יש לצרף אישור על כך מאותו המוסד.
 10. במידה והנך הורה לילד נטול יכולת יש להמציא אסמכתאות מתאימות לצורך קבלות נקודות זיכוי.
 11. תשומת לב לכך שהוצאות להשתלמות מקצועית בתחום העבודה, עשויות להיות מוכרות גם לשכירים בנסיבות המתאימות.
 12. רשיון רכב, פוליסות ביטוח מקיף ותעודות ביטוח חובה של רכב פרטי.
 13. מצב המונה של מד הקילומטרים שברכב בתחילת שנה ובסוף שנה (אם הוחלף השנה הרכב יש לציין לגבי הרכב שנמכר את מצב מד הקילומטרים בתאריך המכירה, וברכב שנרכש את מצב הקילומטרים בתאריך הרכישה).
הערות נוספות
 1. למי שמדווח על בסיס מזומן מומלץ לשקול לשלם את ההוצאות, כולל משכורת דצמבר 2021 וניכויים בשלה, עד ליום 31 בדצמבר 2021.
 2. בימים הקרובים תישלחנה דרישות לתשלום מקדמות לשנת המס 2022, במידה ויש מקום לבטלן או להקטינן, ניתן לפנות למשרדנו על מנת שנוכל לטפל בכך בהקדם.
 3. יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 647,640 ש"ח (נכון לשנת 2021) ישלם מס נוסף בשיעור 3% על חלק ההכנסה העולה על הסכום האמור.
מידע בדבר קופות גמל וקרנות השתלמות
 1. קופות גמל לעצמאי – סכום ההפקדה המרבי לקופת גמל, שבעדו יינתנו הטבות מס (ניכוי + זיכוי) הנו בשעור 16.5% מההכנסה בכפוף לתקרה של 208,800 ש"ח (כלומר, הפקדה מירבית בסך 34,452 ש"ח).
 2. קרן השתלמות לעצמאים – תקרת ההפקדה המוטבת לשנת המס 2021 הנה 18,480 ש"ח. לתשומת לבכם, ניתן להפקיד לקרן השתלמות עד 4.5% מההכנסה, בכפוף לתקרה של 263,000 ש"ח, ולהיות זכאים לניכוי ממס בגובה ההפקדה האמורה (עד 11,835 ש"ח), זאת מבלי שתהא חובה להפקיד 2.5% נוספים לצורך קבלת הניכוי כפי שהיה בעבר.
 3. אנו מעוניינים להפנות שוב את תשומת לבכם להוראות החוק המחייבות עצמאים להפקיד סכומים לחסכון פנסיוני. לעניין זה ראו מבזק מפורט שפרסמנו ביום 23 בינואר 2017. אי עמידה בהוראות החוק כרוכה בהטלת קנסות.
עדכונים, דגשים וחידושים נוספים בתחומים הקשורים לעצמאים:
 1. ביום 1 בינואר 2019 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק מגביל את היקף העסקאות שניתן לבצע במזומן עבור מוסר ומקבל התשלום כאחד. בחוק נקבעו סנקציות פליליות וקנסות שעשויים להסתכם בסכומים בלתי מבוטלים. להרחבה נוספת בעניין זה ראו מבזק שפרסמנו ביום 4 בדצמבר 2018. לתשומת לבכם – ההגבלות על השימוש במזומן צפויות להתרחב במהלך שנת 2022 – למידע נוסף לחצו כאן.
 2. לקראת תחילת שנת המס החדשה אנו ממליצים להתעדכן בהוראות ניהול ספרים החלות עליכם ולהקפיד למלא אחר ההוראות באופן דקדקני.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

שוהם 11
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273