הערכות לקראת תום שנת המס 2016 – עצמאים

לקראת סיום שנת המס 2016 הננו מתכבדים לפרט בזאת מידע, דגשים ופעולות לביצוע כדלקמן:

 מועד הגשת הדין וחשבון:

 • את הדוחות יש להגיש עד 31 במאי 2017.
 • במקרים מיוחדים ניתן לבקש ארכה להגשת הדוח בהתאם להסדר שנחתם בין נציבות מס הכנסה ולשכת רואי החשבון בישראל.
 • עוסק פטור נדרש לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו בשנת 2016 עד ליום 31 בינואר 2017.
מסמכים להגשה עבור הדוח:
כללי
 1. פנקסי חשבוניות וקבלות (לעסק שאינו מחזיק קופה רושמת).
 2. ספרי תקבולים ותשלומים בצרוף כל המסמכים.
 3. תיק ניכויים בצירוף טופס התאמה שנתי (טופס 126).
 4. טופסי דווח למס ערך מוסף.
 5. רשימת מלאי ליום 31 בדצמבר 2016.
 6. רשימת יתרות לקוחות וספקים ליום 31 בדצמבר 2016.
 7. אישורים בגין תשלומי מקדמות לשנת המס 2016 (פנקס מקדמות 2016).
 8. מסמכי ניכוי מס הכנסה במקור שנוכה ע"י לקוחות.
 9. אישורים מבנקים על ניכוי מס במקור מפיקדונות, תכניות חסכון וניירות ערך (טופס 867).
הכנסות 
 1. טופס ריכוז משכורת שנתית (טופס 106) של הבעל ו/או האישה השכירים.
 2. אישורים שנתיים בדבר תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי כגון תגמולי מילואים, דמי אבטלה, דמי לידה, קצבאות וכיו"ב.
 3. אשור שנתי בגין הכנסות מריבית ו/או דיבידנד.
 4. מסמכי הכנסות מרווחי הון בארץ ובחו"ל (לרבות מכירת כלי רכב בעסק).
 5. מסמכים בגין הכנסות אחרות (גם פטורות וחייבות בשיעור מס מוגבל).
 6. פרטים בנוגע להכנסות מהשכרת דירות למגורים ו/או נכסים אחרים.
 7. תשומת לב מיוחדת תופנה לכך שיחיד (לרבות נישום מייצג בחברה משפחתית) אשר מעוניין לבחור במסלול המטיל מס בשיעור 10% בלבד על ההכנסה ברוטו מהשכרת דירת מגורים בישראל, נדרש לשלם את המס בגין הכנסות אלו עד ליום 30.1.2017.
 8. פרטים ומסמכים לגבי הכנסות בחו"ל בין במישרין ובין באמצעות חברה זרה הנשלטת על ידך.
הוצאות וחסכון 
 1. אישור שנתי בגין תשלומים לקופות גמל של כל בני המשפחה (ילדים עד גיל 18).
 2. אישור שנתי על תשלומים למוסד לביטוח לאומי.
 3. אישור שנתי בגין תשלומים לביטוח חיים.
 4. אישור בגין תשלומים לקרן השתלמות.
 5. אישורים בגין תרומות מוכרות למוסדות ציבור .
 6. במידה ויש קרוב משפחה הנתמך על ידך או מאושפז במוסד יש להמציא אישורים מתאימים.
 7. מומלץ לשלם את שובר התשלום לביטוח לאומי המיועד לתשלום ביום 15/1/2017, לא יאוחר מיום 25/12/2016.
 8. במידה והיו לך השקעות במחקר ופתוח שלא בתחום עסקך, יש לצרף מסמכים ואישור מאת המדען הראשי.
 9. במידה ובשנה החולפת סיימת לימודים במוסד להשכלה גבוהה – יש לצרף אישור על כך מאותו המוסד.
 10. תשומת לב לכך שהוצאות להשתלמות מקצועית בתחום העבודה, עשויות להיות מוכרות גם לשכירים בנסיבות המתאימות.
 11. רשיון רכב, פוליסות ביטוח מקיף ותעודות ביטוח חובה של רכב פרטי.
 12. מצב המונה של מד הקילומטרים שברכב בתחילת שנה ובסוף שנה, לצורך הכרה בהוצאות רכב (אם הוחלף השנה הרכב יש לציין לגבי הרכב שנמכר את מצב מד הקילומטרים בתאריך המכירה, וברכב שנרכש את מצב הקילומטרים בתאריך הרכישה).
 13. סוג הרכב_______________________.
 14. שנת רישום______________________.
 15. מס' רישוי_______________________.
 16. משקל עצמי כולל העמסה_____________.
 17. מצב מונה ק"מ לסוף השנה____________.
 18. קבוצת רישוי (עפ"י רישיון הרכב)________.
הערות נוספות
 1. למי שמדווח על בסיס מזומן מומלץ לשקול לשלם את ההוצאות, כולל משכורת דצמבר 2016 וניכויים בשלה, עד ליום 31 בדצמבר 2016.
 2. בימים הקרובים תישלחנה דרישות לתשלום מקדמות לשנת המס 2017, במידה ויש מקום לבטלן או להקטינן, ניתן לפנות למשרדנו על מנת שנוכל לטפל בכך בהקדם.
 3. יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 803,520 ש"ח (נכון לשנת 2016) ישלם מס נוסף בשיעור 2% על חלק ההכנסה העולה על הסכום האמור.
מידע בדבר קופות גמל, קרנות השתלמות ובטוח אבדן כושר עבודה
 1. קופות גמל:
  • הטבת ניכוי : עצמאי רשאי להפקיד עד 7% מתקרת הכנסה מזכה שנתית בסך 208,800 ש"ח (14,616 ש"ח) לצורך קבלת ניכוי.
  • הטבת זיכוי: עצמאי רשאי להפקיד עד 5% מתקרת הכנסה מזכה שנתית בסך 208,800 ש"ח (10,440 ש"ח) לצורך קבלת זיכוי בשעור 35%.
  • הטבת ניכוי נוסף: עצמאי שהפקיד 7% לצורך קבלת ניכוי ועוד 5% לצורך קבלת זיכוי, רשאי להפקיד 4% נוספים מתקרת ההכנסה המזכה האמורה (8,352 ש"ח)  לצורך קבלת ניכוי נוסף.
  • מהאמור לעיל עולה כי סכום ההפקדה המרבי לקופת גמל, שבעדו יינתנו הטבות מס (ניכוי + זיכוי), מסתכם לסך 33,408 ש"ח (208,800X16%).
 2. קרן השתלמות לעצמאים – ההפקדה המקסימלית המזכה בניכוי בשנת המס 2016 הנה 18,270 ש"ח. ניצול הסכום המקסימלי כפוף לגובה ההכנסה המדווחת והנו בשיעור של 7% ממנה, עד לתקרה של 261,000 ש"ח לשנה.
 3. אבדן כושר עבודה –  ההכרה בהוצאה תהיה בשיעור של עד 3.5% מההכנסה החייבת ולא יותר מ 4 פעמים שכר ממוצע במשק (פרמיה שנתית מרבית של 15,900 ש"ח).
עדכונים וחידושים נוספים בתחומים הקשורים לעצמאים:
 1. ביום 31 באוקטובר 2016 פורסמו הצעות לחוק ההסדרים לשנים 2017-2018. הצעות החוק כוללות שינויים רבים ומשמעותיים בתחומי המס (לרבות, אך לא רק, הורדת שיעור מס החברות, שינויים בשיעורי המס ליחידים, "מס ריבוי דירות", עדכונים בנוגע לפיצויי פיטורין וסעיפים רבים נוספים). בשלב זה מדובר כאמור בהצעות חוק שטרם אושרו ומוקדם לדעת מה יהיה נוסח החוק הסופי.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273