החוק לצמצום השימוש במזומן

החל מתאריך 01/01/2019 ואילך צפוי להכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן.

להלן תמצית הוראות החוק:

השימוש במזומן בביצוע תשלום יוגבל לסכום הנמוך מבין אלה-

1. 10% ממחיר העסקה (לרבות מתנה, תרומה או הלוואה לפי העניין).

2. תקרת תשלום במזומן, עבור-

א. עוסק במהלך עסקיו  –   סך של 11,000 ₪.
ב. אדם שאינו עוסק      –   סך של 50,000 ₪.
ג. קבלת תשלום מתייר‏‏‏‏ –   סך של 55,000 ₪.

בנוסף, החוק קובע הגבלות על שימוש בשקים ו/או הסבתם כמפורט להלן:

  1. עוסק לא ייתן ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  2. אדם שאינו עוסק לא יקבל ולא ייתן לאדם אחר תשלום בשיק העולה על סך של 5,000 ₪, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  3. אדם שאינו עוסק לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו של העוסק, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  4. אדם לא יסב ולא יקבל שיק מוסב, מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

יובהר כי מחיר העסקה הינו המחיר כולל מע"מ, מס קניה והוצאות נלוות.

במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה הקובעת כי יישום הוראות החוק בכל הנוגע לאיסור על שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינית ידחה בשלוש שנים.
יחד עם זאת, נקבעה חובת דיווח על עסקאות במזומן העולות על סך 50,000 ש"ח שבוצעו עם תושבי הרשות הפלסטינית וזאת החל מכניסת החוק לתוקפו ביום 01/01/2019.

הפרת החוק צפויה להיות כרוכה בסנקציות פליליות ובקנסות שעשויים להסתכם לכדי 30% מגובה התשלום במזומן ואף למעלה מכך כאשר מדובר בהפרה חוזרת.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.

פלג ושות' רואי חשבון

סניף טבריה:

רחוב אלחדיף 1
טלפון:
04-6721970
04-6721971
04-6721972
פקס:
04-6790348

סניף כפר תבור:

רחוב המייסדים
טלפון:
04-6767983
פקס:
04-6766788

סניף קיסריה

ענבר 5
טלפון:
050-5306156
פקס:
077-7870273